Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Ziyaretçi Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, BYT Peyzaj Hafriyat İnşaat ve Turizm Yat. San. Tic. A. Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişilerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.voguehotelsupreme.com] adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla BYT Peyzaj Hafriyat İnşaat ve Turizm Yat. San. Tic. A. Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve işbu Tedarikçi Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni çerçevesinde işlenecek ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri Pasaport Seri-No, Veriliş Tarihi, Geçerlilik Tarihi, Ad-Soyadı, Uyruğu, Doğum Tarihi,  Yaşı, Medeni Durumu, Cinsiyeti
İletişim Bilgileri Telefon Numarası, E-posta Adresi, Adresi
Özel Nitelikli Kişisel Veri Nüfus Cüzdanı/Ehliyette Bulunan Din ve Kan Grubu
Ziyaret Bilgileri İşyerine giriş ve çıkış saati, araç marka ve plakası, firma adı.
Fiziki Mekân Bilgileri Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.
Görsel/İşitsel Bilgiler Nüfus Cüzdanı/Ehliyette yer alan fotoğraflar.
İnternet Erişim Bilgileri Ziyaretçilere sağlanan internet erişimine ilişkin loglar.

3. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz otomatik ya da ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızdan iletilen belgeler, ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport ve kimlik pasaportunuz e-posta, anket ve değerlendirme formları, kapalı devre kamera kayıt sistemi, dış hizmet alınan istihdam veya danışmanlık şirketleri ve benzeri kanallarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) ve 6. maddesi doğrultusunda açık rızanıza istinaden; 5(2) maddesinde belirtilen durumların varlığı halinde hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 4. Ve 5. Maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 • Konaklama hizmeti ile ilgili operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşterilere ürün ve hizmet sunmak, sunulan ürün ve hizmetten faydalanmaları için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması
 • Misafir memnuniyetinin ölçülmesi ve arttırılması
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için Pazar araştırma faaliyetlerinin organizasyonu
 • Misafirlerin ve kamu sağlığının korunması, sağlık hizmeti sağlanması, yasal ve düzenleyici
  gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin fiziki, hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Risk yönetimi, denetim ve kontrol faaliyetlerinin icrası,
 • İş sürekliliği ve bilgi güvenliği süreçlerinin yönetimi,
 • İşlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi

amaçları ile KVKK’nın 5(2) ve 6(3) maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanmadığı hallerde işbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza yapmış olduğumuz bilgilendirme doğrultusunda ve açık rızanız alınması suretiyle işlenebilecektir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, bu metnin 3. maddesinde yer verilen amaçlara hizmet etmesi için; aşağıdaki alıcı gruplarına KVKK Kanunun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veri Aktarılabilecek Taraflar Aktarım Amaçları
Yetkili Kamu Kurum/Kuruluşları Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde bilgi-belge talebinin karşılanması.
Hissedarlar/Ortaklar Şirketler hukuku, ticari faaliyetler, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçlerinin yürütülmesi.
Özel Hukuk Tüzel Kişileri Özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde bilgi-belge paylaşımı.
Şirket Yetkilileri Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, uygulanması ve yönetimi; izleme, risk yönetimi ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.
Grup Şirketleri Grup şirketlerinin de katılımını gerektiren süreçlerin ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi; grup şirketlerine transfer olan çalışanlara ilişkin verilerin iletilmesi.

KVKK Kanunun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Kanun Kapsamındaki Hakları

BYT Peyzaj ve Cet Yatırım; kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Kişisel veri sahibi; BYT Peyzaj ve Cet Yatırımın web sayfasında bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu‘nu doldurarak kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
 • Bu karşın şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır.
 • BYT Peyzaj ve Cet Yatırım, kişisel verileri iş ve sözleşme ilişkisi gereğince bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.
 • Kanun’un uygulanması ile ilgili haklarınızı kullanmak için Şirketimize www.voguehotelsupreme.com adresinde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu‘nu doldurarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen yöntemlerle gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler tarafımızdan duyurulacaktır.
 • Veri Sahibi Başvuru Formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Vogue Hotel Supreme Bodrum/Kaynar Mevkii Torba/Bodrum/MUĞLA” adresine iletilmesi.
 • Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

7. Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmesi gereken süre kadar saklanır işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya mevzuat uyarınca verilerinizin işlenmesi için zorunlu kılınan süreler dolduğunda, Şirketimiz tarafından resen en geç altı aylık periyotlarda veya talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.